Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Snoldelev Revyen 

Et godt grin forlænger livet!

Snoldelev Revyforenings vedtægter

Navn og formål

§ 1 Foreningens navn er Snoldelev Revyforening

§ 2.1 Foreningens formål er at sikre, at der i Snoldelev til stadighed vil

være en almen kulturel aktivitet, herunder også at Snoldelev sogns

pensionister har adgang til en gratis hyggeaften.

§ 2.2 Foreningens aktivitet må ikke være overskudsgivende, og der må

kun foretages nødvendige henlæggelser til opretholdelse af det

kunstneriske/kulturelle niveau. Alle deltagende på scene, bag

scenen, i bestyrelsen og andre hjælpere er ulønnede.

Medlemskab

§ 3.1 Der optages medlemmer fra hele landet.

§ 3.2 Kontingent kan kun betales for enkeltpersoner

§ 3.3 Personer, der i kontingentåret opnår status som pensionister, og er

bosiddende i Snoldelev Sogn, er berettiget til, een bestemt aften,

at se revyforestillingen gratis.

§ 3.4 Skuespillere og andre medvirkende samt bestyrelse, revisor og evt.

suppleanter er kontingentfrie

Generalforsamling

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

§ 4.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af driften.

§ 4.3 Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

§ 4.4 Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsens hverv.

§ 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september –

oktober måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14

dages varsel i en lokal ugeavis.

§ 6 Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af

fremmødte, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 5, er bekendtgjort

på lovlig måde.

§ 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde

følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning

4. Revideret regnskab og indeværende års budget til

godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. Bestyrelsen skal bestå

af mindst 5 medlemmer.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 8 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

afholdes

§ 9.1 Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt

stemmeflertal blandt de fremmødte. Afgørelser træffes skriftligt,

når dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette.

§ 9.2 Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning,

og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 9.3 Stemmeretten udøves personlig, og hver person kan kun afgive én

stemme.

§ 9.4 Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på

dagsordenen.

§ 9.5 Det påhviler dirigenten at påse, at foreningens vedtægter og øvrige

gældende regler opretholdes.

§ 9.6 Det påhviler referenten at anføre alle generalforsamlingens

beslutninger og eventuelle stemmetal i referatet.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller

mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af

dagsorden.

§ 11 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter

kravets fremsættelse. Det indkaldes med mindst 2 ugers varsel

ved annoncering i en lokal avis. Samtidig med indkaldelsen udsendes

dagsorden samt oplæg fra initiativtagerne til den ekstraordinære

generalforsamling.

Bestyrelse

§ 12.1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt på

generalforsamlingen. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår for

resten af sin funktionstid eller midlertidigt, indtræder de/den

valgte suppleant i tur og orden efter stemmeflertal.

§ 12.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Der

konstitueres formand, næstformand, kasserer, sekretær og

menigt/menige medlem/medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år

og suppleanter for et år. Formanden er på valg forskudt af

kasserer og næstformand. Revyens instruktør og scenemester har

til enhver tid adgang til deltagelse i bestyrelsens møder og har

stemmeret.

§ 12.3 Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens

medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt

stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme

den afgørende.

§ 12.4 Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Tilbagebetaling

af nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.

Opløsning mv.

§ 13.1 Beslutning om foreningens nedlæggelse eller opløsning kan træffes

på ordinær (eller ekstraordinær) generalforsamling såfremt

mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for

forslaget.

§ 13.2 Opløses foreningen, tilfalder dets ejendele og midler andre

velgørende formål i Snoldelev Sogn.

§ 14 Foreningens regnskabsår er 01.09 – 31.08. Første regnskabsår

udløber den 31.08.1997

Snoldelev Revyen / Snoldelev Sognegård,

Snoldelev Bygade 21,

4621 Gadstrup