Snoldelev Revyen  -  Et godt grin forlænger livet!
Snoldelev Revyforenings vedtægter

Navn og formål
§ 1          Foreningens navn er Snoldelev Revyforening
 
§ 2.1       Foreningens formål er at sikre, at der i Snoldelev til stadighed vil
              være en almen kulturel aktivitet, herunder også at Snoldelev sogns
              pensionister har adgang til en gratis hyggeaften.
§ 2.2     
Foreningens aktivitet må ikke være overskudsgivende, og der må kun
              foretages nødvendige henlæggelser til opretholdelse af det
              kunstneriske/kulturelle niveau. Alle deltagende på scene, bag scenen,
              i bestyrelsen og andre hjælpere er ulønnede.

Medlemskab
§ 3.1       Der optages medlemmer fra hele landet.
§ 3.2      Kontingent kan kun betales for enkelt-personer
§ 3.3      Personer, der i kontingentåret opnår status som pensionister, og er
              bosiddende i Snoldelev Sogn, er berettiget til, een bestemt aften, at
              se revyforestillingen gratis.
§ 3.4      Skuespillere og andre medvirkende samt bestyrelse, revisor og evt.
              suppleanter er kontingentfrie

Generalforsamling
§ 4.1      Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
§ 4.2     Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til varetagelse af driften.
§ 4.3     Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.
§ 4.4     Alle medlemmer er valgbare til bestyrelsens hverv.
§ 5        Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i  september  – oktober
             måned. Generalforsamlingen indkaldes med minimum 14 dages varsel i
             en lokal ugeavis.
 
§ 6         Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig, uanset antallet af
              fremmødte, når indkaldelse og dagsorden, jf. § 5, er bekendtgjort på
              lovlig måde.
 
§ 7         Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde
              følgende punkter:
 
              1.    Valg af dirigent
              2.    Valg af referent
              3.    Beretning
              4.    Revideret regnskab og indeværende års budget til
                     godkendelse
              5.    Behandling af indkomne forslag
              6.    Valg af bestyrelse og evt. suppleanter. Bestyrelsen skal bestå af
                     mindst 5 medlemmer.
              7.    Valg af revisor og revisorsuppleant
              8.    Eventuelt
 
§ 8         Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
              bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
              afholdes
 
§ 9.1       Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt
              stemmeflertal blandt de fremmødte. Afgørelser træffes skriftligt,
              når dirigenten eller mindst 1/3 af de fremmødte forlanger dette.
§ 9.2      Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves skriftlig afstemning, og
              at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.
§ 9.3      Stemmeretten udøves personlig, og hver person kan kun afgive én
              stemme.
§ 9.4      Beslutning kan kun træffes i sager, der er optaget på
              dagsordenen.
§ 9.5      Det påhviler dirigenten at påse, at foreningens vedtægter og øvrige
              gældende regler opretholdes.
§ 9.6      Det påhviler referenten at anføre alle generalforsamlingens
              beslutninger og eventuelle stemmetal i referatet.
 
Ekstraordinær generalforsamling
§ 10        Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller
               mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det med angivelse af
               dagsorden.
 
§ 11         Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 6 uger efter
               kravets fremsættelse. Det indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved
               annoncering i en lokal avis. Samtidig med indkaldelsen udsendes
               dagsorden samt oplæg fra initiativtagerne til den ekstraordinære
               generalforsamling.
 
Bestyrelse
§ 12.1       Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer valgt på
                generalforsamlingen. Dersom et bestyrelsesmedlem afgår for resten
                af sin funktionstid eller midlertidigt, indtræder de/den valgte
                suppleant i tur og orden efter stemmeflertal.
§ 12.2       Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen. Der
                konstitueres formand, næstformand, kasserer, sekretær og
                menigt/menige medlem/medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år og
                suppleanter for et år. Formanden er på valg forskudt af kasserer og
                næstformand. Revyens instruktør og scenemester har til enhver tid
                adgang til deltagelse i bestyrelsens møder og har stemmeret.
§ 12.3       Bestyrelsesmøder afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet.
                Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer
                er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I
                tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende.
§ 12.4      Det årlige kontingent fastsættes af bestyrelsen. Tilbagebetaling af
               nogen del af kontingentet kan ikke finde sted.
 
Opløsning mv.
§ 13.1      Beslutning om foreningens nedlæggelse eller opløsning kan træffes
               på ordinær (eller ekstraordinær) generalforsamling såfremt mindst
               2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
§ 13.2      Opløses foreningen, tilfalder dets ejendele og midler andre
               velgørende formål i Snoldelev Sogn.
 
§ 14         Foreningens regnskabsår er 01.09 – 31.08. Første regnskabsår
               udløber den 31.08.1997
 
 
 
Snoldelev Revyen / Snoldelev Sognegård,
Snoldelev Bygade 21,
4621 Gadstrup
SiteBuilder drevet af  Vistaprint